Общи условия

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между ПЕЛУЧИ ЕООД, България, Ботевград, Ж.К. Васил Левски бл.43 вх.Б, ЕИК: 204760440, представлявано от Поля Илиянова Пешева, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ (също ПОТРЕБИТЕЛИ), на електронния магазин „pellucci.bg” (наричан още www.pellucci.bg).

II. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 1. Наименование на Доставчика: ПЕЛУЧИ ЕООД
 2. Седалище и адрес на управление: Ботевград, Ж.К. Васил Левски бл.43 вх.Б
 3. Адреси за упражняване на дейността:
 • гр. Ботевград, бул.”3-ти Март” №85
 • гр. София, кв. Лозенец, ул. Якубица 25Б
 1. Данни за контакт:
 • е-mail: [email protected]
 • тел: +359 876 690 079 (локация Ботевград); +359 88 777 8344 (локация София)
 1. Вписване в публични регистри: ЕИК 204760440

III. ДЕФИНИЦИИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИЗПОЛЗВАНИ В НАСТОЯЩИТЕ „ОБЩИ УСЛОВИЯ“

 • ЗЗП – означава Закон за защита на потребителите;
 • ЗЗЛД – означава Закон за защита на личните данни;
 • ЗПУ – означава Закон за пощенските услуги;
 • ЛИЧНИ ДАННИ – означава лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни;
 • ПОТРЕБИТЕЛ – означава потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите;
 • ПОРЪЧКА – индивидуалната заявка на потребителя за закупуване на стоки на www.pellucci.bg, заявка за покупки по телефона, или заявки, изпратени на електронна поща;
 • ОНЛАЙН МАГАЗИН – означава виртуалният магазин находящ се на www.pellucci.bg, предоставящ възможността за резервиране на услуги и закупуване на стоки през Интернет;
 • УСЛУГИ – всички действия, осъществявани от ПЕЛУЧИ ЕООД по повод предлагането, продажбата и доставянето на стоки от www.pellucci.bg;
 • ОБЩИ УСЛОВИЯ означава настоящите общи условия.

IV. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 3. Pellucci.bg e уеб сайт с електронен магазин, достъпен в Интернет на адрес www.pellucci.bg, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за резервация, покупко-продажба и доставка на предлаганите от pellucci.bg стоки и услуги, включително следното:

(1) Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на pellucci.bg и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;

(2) Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с pellucci.bg чрез интерфейса на страницата на ДОСТАВЧИКА, достъпна в Интернет;

(3) Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от pellucci.bg;

(4) Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с pellucci.bg, съгласно поддържаните от pellucci.bg начини за разплащане.

(5) Да получават информация за нови стоки предлагани от pellucci.bg;

(6) Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

(7) Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на pellucci.bg в Интернет.

Чл. 4. ДОСТАВЧИКЪТ доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от pellucci.bg чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес pellucci.bg или друго средство за комуникация от разстояние.

(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли на Ползвателя собствеността на определените от него чрез интерфейса стоки.

(3) Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на pellucci.bg и в настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на pellucci.bg в Интернет.

(4) Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия.

(5) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация или данните за доставка в случаите, в които е налице поръчка без регистрация.

V. УПОТРЕБА НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 7. (1) За да използва pellucci.bg за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, ако е регистриран потребител на сайта. При покупко-продажба без регистрация ползвателят следва да въведе пълна и точна информация за контакт и доставка, включително: три имена, електронен адрес и телефон за контакти, пълен адрес или офис на Спиди или Еконт за доставка.

(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика.

(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните „Регистрирай се“ или „Купи“, Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. Получателят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Доставчика. След потвърждаването се създава акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.

(5) При извършване на регистрация или покупка без регистрация Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

(6) В случай че за регистрация на Ползвателя се използва профил в уеб социални мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай Доставчикът има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на Ползвателя в съответната социална или друга мрежа.

Чл. 8. (1) Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Ползвателя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Ползвателя и Доставчика, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. Ползвателят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес, като направи заявка на имейл [email protected]

(2) При постъпване на заявка за промяна на Основния контактен електронен адрес, Доставчикът изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.

(3) Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да удостовери своята самоличност при получаване на заявка за промяна на Основния контактен електронен адрес.

(4) Доставчикът информира Ползвателя за извършената промяна, чрез електронно писмо, изпратено на посочения от Ползвателя Основен контактен електронен адрес преди извършването на промяната му по ал. 2.

(5) Доставчикът не носи отговорност пред Ползвателя за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.

(6) Доставчикът може да изисква от Ползвателя използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи.

VI. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 9. (1) Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за резервация и покупко-продажба на предлаганите от Доставчика услуги и стоки в pellucci.bg.

(2) Договорът се сключва на български език.

(3) Основният договор между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите общи условия, достъпни на адрес https://pellucci.bg/obshti-usloviya/

(4) Страна по договора с Доставчика е Ползвателят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя, или данните предоставени във формата за покупка без регистрация.

(5) Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.

(6) Основният договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Ползвателя при Доставчика, или от подаването на заявка за покупко-продажба без регистрация. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването ѝ от Ползвателя чрез интерфейса на Доставчика.

(7) За сключването на Основния договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, Доставчикът изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез електронни средства.

(8) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

(9) Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи.

Чл. 10. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:

(1) С регистрация

 1. Извършване на регистрация в pellucci.bg и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в pellucci.bg;
 2. Влизане в системата за извършване на поръчки на pellucci.bg чрез идентифициране с име и парола;
 3. Избиране на една или повече от предлаганите стоки и услуги на pellucci.bg и добавянето им към списък със стоки за покупка (наричана още “КОШНИЦА ЗА ПАЗАРУВАНЕ”);
 4. Предоставяне на данни за извършване на доставката;
 5. Потвърждение на поръчката;

(2) Без регистрация

 1. Избиране на една или повече от предлаганите стоки и услуги на pellucci.bg и добавянето им към списък със стоки за покупка;
 2. Предоставяне на име, телефон и електронен адрес за контакт и данни за извършване на доставката;

3. Потвърждение на поръчката;

VII.  ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Чл. 11. Потребителят има следните права и задължения:

(1) Потребителят има право да прави и отказва поръчка.

(2) Потребителят има право да откаже поръчка в 14-дневен срок.

(3) Потребителят има право да получава информация за статуса на поръчката си.

(4) Потребителят има право да предяви рекламация по установения от ЗЗП ред.

(5) Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална към момента на даване на поръчката, според описания в настоящите „Общи условия” ред.

(6) Потребителят трябва да спазва правилата при ползване на предоставяните от  pellucci.bg продукти и услуги.

(7) Потребителят е длъжен дa спазва интернет етиката и правилата при ползване на предоставяните от pellucci.bg продукти и услуги.

(8) Потребителят е длъжен дa не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.

(9) Потребителят е длъжен дa уведомява незабавно pellucci.bg и съответните власти за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги.

VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

Чл. 12. Доставчикът, Пелучи ЕООД има следните права и задължения:

(1) Да отказва достъп и да анулира регистрации на потребители.

(2) Да отказва поръчки, без да има разходи за потребителя. В този случай pellucci.bg не дължи обезщетение на потребителя.

(3) Да редактира съдържанието на онлайн магазина (цени, условия, продукти, информация и др.), без се задължава предварително да информира потребителите. Новите промени влизат в сила с публикуването им.

(4) Да прекратява предоставяните услуги по всяко време, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите „Общи условия”.

(5) Има право да изпраща търговски съобщения на регистрираните потребители.

(6) Не носи отговорност за цветови разлики на продукти в следствие различни резолюции на различните екрани.

(7) Pellucci.bg не поема никаква отговорност за възможността продуктите да не отговарят на специфичните нужди на потребителя, на продукта или за всички загуби, щети или вреди, причинени от такива продукти.

(8) Не поема гаранция за точността и целостта на публикуваната информация за продуктите поради възникнали технически грешки.

IX. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

Чл. 13. Правилата на настоящия раздел VII от тези общи условия се прилагат спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в pellucci.bg, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние.

Чл. 14. (1) Основните характеристики на стоките и услугите, предлагани от Доставчика, са определени на продуктовите страници на сайта pellucci.bg.

(2) Цената на стоките и услугите, с включени всички данъци, се определя от Доставчика в профила на всяка от стока/услуга в сайта pellucci.bg.

(3) Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определя от куриерската фирма, използвана за доставка на стоките. Ориентировъчна цена на доставка се предоставя на Ползвателите на видимо място на следните места:

 • В кошницата за пазаруване на потребителя;
 • В страницата за потвърждение детайлите на поръчката, преди сключване на договора за покупко-продажба;
 • На страница https://pellucci.bg/dostavki-i-plashtaniya/ в сайта на Доставчика на pellucci.bg.

(4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия. Същата информацията е предоставена на Ползвателя в сайта на Доставчика.

(5) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията ѝ на сайта на Доставчика на адрес pellucci.bg преди сключването на договора за покупко-продажба.

(6) Доставчикът задължително посочва условията за доставка на стоки в сайта на pellucci.bg.

(7) Доставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.

Чл. 15. Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка, когато плащането се извършва по банков път.

Чл. 16. (1) Според ЗЗП и правилата за търговия, потребителят има право на рекламация според чл. 123 на ЗЗП в случаите когато:

 • констатира липси
 • има дефекти на стоката
 • има несъответствие с договореното

Рекламацията се предявява до 14 (четиринадесет) работни дни от установяване несъответствието с договора. При предявяване на рекламация потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, заменяне на стоката с друга или отбив от цената.

(2) Потребителят има право да се откаже от договора от разстояние, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55, в 14-дневен срок, считано от датата на получаване на поръчката.

(3) За да упражни правото си на отказ, потребителят изпраща стандартен формуляр до:

 • адрес: ж.к. Васил Левски бл.43 вх.Б, 2140 Ботевград, България
 • имейл: [email protected]

включващ следната информация:

 • До ПЕЛУЧИ ЕООД
 • С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*
 • Поръчано на*/получено на*
 • Име на потребителя/ите
 • Адрес/имейл на потребителя/ите
 • Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)
 • Дата

*Ненужното се премахва

(4) Когато Доставчикът не е изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в чл. 47 от Закона за защита на потребителите, потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок от една година и 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията по тази алинея е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето ѝ.

(5) В случай, че потребителят упражни правото си на отказ по ал. 1, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените от потребителя суми не по-късно от 30 календарни дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която потребителят е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако потребителят е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Доставчика.

(6) Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

(7) Правото на отказ по ал. 2 не се прилага в следните случаи:

 1. За предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно, когато договорът предвижда задължение за потребителя да плати, и изпълнението е започнало с изричното предварително съгласие и потвърждение на потребителя, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца.
 2. За доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето.

Чл. 17. (1) Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика на pellucci.bg, освен ако стоките са поръчани в една доставка.

(2) В случай, че потребителят и Доставчикът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до Доставчика чрез сайта на Доставчика pellucci.bg.

(3) Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да възстанови платените от него суми в срок до 30 работни дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора.

(4) В случаите по ал. 3, Доставчикът има право да достави на потребителя стоки със същото качество и цена. Доставчикът уведомява потребителя по електронен път за промяната на изпълнението на договора.

(5) В случай на упражняване на право на отказ от договора за доставки по ал. 4, разходите по връщането на стоките са за сметка на Доставчика.

Чл. 18. (1) Доставчикът предава стоките на потребителя след удостоверяване на изпълнението на изискванията и наличието на обстоятелствата по чл. 122 от Закона за защита на потребителите.

(2) Потребителят и Доставчикът удостоверяват обстоятелствата по ал. 1 писмено в момента на доставката чрез саморъчен подпис, освен ако е уговорено друго.

(3) Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че изискванията по ал. 1 и чл. 122 от Закона за защита на потребителите ще бъдат спазени, ако удостоверяването е извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на потребителя – страна по договора.

XI. ДОСТАВКА И МЕТОДИ НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 20. Доставки се извършват само в България, при следните условия:

(1) Срокът за доставка е от един до четири работни дни.

(2) Доставка от куриерските фирми Speedy и Еконт се извършва от понеделник до петък (от 9.00 до 18.00 часа) и събота до 13.00 часа.

(3) В събота доставките са само до офис на куриера. Доставка не се извършва в неделя и на официални празници.

(4) Доставка се извършва чрез куриерски фирми Speedy и Еконт с паричен пощенски превод за цялата страна, до офис на куриера или до желан от потребителя адрес. 

(5) Цената за доставка зависи от теглото на продуктите, сумата на поръчката и типа доставка (до адрес или офис на куриер). За поръчки до 79 лв. транспортните разходи се добавят към крайната сума. Приблизителната стойност на доставката е:

 • до офис на Speedy – 5 лв.
 • до офис на Еконт – 7 лв.
 • до адрес на клиента – 8-10 лв.

Цените са в български левове и с добавен ДДС.

(6) Справка за актуалните ценови политики на куриерите и подробна информация за цената на доставките може да бъде открита на официалните сайтове на куриерите.

(7) За поръчка над 79 лв. – доставката е безплатна.

Чл. 21.  Заплащането на поръчаните стоки се извършва по два начина:

 • По банков път. В този вариант сумата се заплаща предварително, след което се обработва и изпраща. Данни за сметката:
 • Чрез наложен платеж. В този случай сумата се заплаща при получаване на поръчката на Куриера, използван за извършване на доставката. Доставчикът получава сумата посредством пощенски паричен превод.

Чл. 22. Всички доставки се извършват с опция за преглед на пратката.

 1. Потребителят е длъжен да провери пратката при получаване за несъответствия или повреди по време на транспортиране. Със заплащането на цената на поръчката и доставката и полагането на подписа от потребителя върху документите за доставка, последният дава своето съгласие с вида и съдържанието на доставката.
 2. В случай, че потребителят забележи повреден продукт по време на доставка, се попълва формуляр, даден от куриера. Повреденият продукт се заменя и доставя в рамките на 1-2 дни, за сметка на Доставчика.
 3. При сгрешен или липсващ продукт, такъв се изпраща на същия или следващия работен ден, като доставката е за сметка на pellucci.bg
 4. Потребителят е длъжен да провери дали съдържанието на пратката съответства на неговата поръчка, преди да заплати цената.

XII.  ВРЪЩАНЕ НА СТОКА

Чл. 23. Потребителят има право да върне поръчаните стоки в срок от 14  работни дни от получаването им в случай, че те не са използвани, не е увредена целостта на опаковката им и е запазен търговския вид (всички етикети, стикери и т.н. трябва да са на стоката), в който са получени и условията на ЗЗП. Транспортните разходи са за сметка на клиента.

Чл. 24. Pellucci.bg е длъжен да възстанови на потребителя в пълен размер заплатената от него суми за поръчката, щом получим обратно продуктите и установи, че те не са увредени и е запазен търговският им вид.

(1) Връщането на сумата става в тридневен срок от получаване на продуктите.

(2) Доставчикът е длъжен да възстанови получените суми, посредством същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за потребителя.

Чл. 25. За стоките в гаранционен срок важат гаранционните условия на съответната фирма-производител.

XIII. РЕКЛАМАЦИИ

Чл. 26. Потребителят има право да предяви рекламация по установения от ЗЗП ред и съобразно сроковете и условията на гаранцията на продукта, ако има такава.  Ако при получаването на стока, тя е с нарушена или разпокъсана опаковка, рекламацията ще бъде уважена само в присъствието на куриера още при самото получаване на стоката. В случай, че клиент приеме такава пратка и не предяви своите претенции пред куриера, с получаването и отговорностите по рекламация се прехвърля към куриера, доставил пратката и клиента. При такива обстоятелства важат условията за рекламация на пратки на съответната куриерска фирма.

XIV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 27. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни и Общия регламент за защита на личните данни (ЕС 2016/679).

(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.

(3) Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни, достъпна на адрес https://pellucci.bg/zld-biskvitki/

Чл. 28. (1) Във всеки момент Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

(2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да приложи процедура за изгубени или забравени имена и пароли, достъпна посредством интерфейса на електронния магазин.

XV. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 29. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели на pellucci.bg, които имат регистрация.

(2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.

(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл. 30. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес https://pellucci.bg/obshti-usloviya/, заедно с всички допълнения и изменения в тях.

XVI. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 31. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:

 • при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
 • по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
 • едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
 • при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
 • при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
 • в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в сайта на pellucci.bg. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение.

XVII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 32. Потребителят се съгласява с условията за използване на услугите на pellucci.bg. С натискане (кликване) на всеки един обект, линк или бутон на pellucci.bg, както и с линка към настоящите „Общи условия“, се счита, че потребителят е запознат с тях, приема ги и се задължава да ги спазва.

Чл. 33. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия не води до недействителност на целия договор.

Чл. 34. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 35. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.

Чл. 36. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 13.07.2023 г.

Не пропускай месечните ни предложения!

Абонирай се за бюлетина, за да получаваш първи актуалните ни предложения.